Esteu aquí

Educació i Cultura

Cultura i educació

 

ARGUMENTARI BÀSIC:

Defensem la idea que l’accés a la cultura comença pel dret a l’educació sense privilegis. L’escola cal que incentivi l’enriquiment personal el qual no s’ha de reduir a les etapes d’escolarització obligatòries. La cultura és un dret equiparable a les necessitats peremptòries com la salut, l’habitatge i la feina. Creiem que la vitalitat cultural d’una societat és un bon indicador del nivell participatiu i lliure dels ciutadans. La cultura de les societats lliures assegura la confiança de les diferents sensibilitats i en conseqüència enforteix la democràcia.

Amb un Estat independent l'educació i la cultura podran contribuir decididament al ple desenvolupament dels ciutadans i enriquirem l'aportació catalana al món.

La cultura catalana ha resistit durant anys els diversos embats de minorització, ha perviscut als intents d’anorrear la i ha avançat permeable i en constant evolució fins avui. Igualment, l'escola catalana ha lluitat per mantenir la qualitat i la modernitat pedagògiques i ha tingut un paper clau a l'hora d'educar i bastir una societat cohesionada, democràtica i lliure.

La cultura i l'educació són pilars fonamentals per al ple desenvolupament humà i per a tota societat avançada. Amb la república catalana es retornarà a aquest àmbit la rellevància que mereix.

L'educació i la cultura són fonamentals en tot estat democràtic, indispensables per a la igualtat i la llibertat dels individus i de la societat.

L’educació i la cultura són béns comuns que cal preservar. El seu desenvolupament es basa en la responsabilitat compartida de les institucions, les organitzacions de la societat civil i la ciutadania.

El català és la llengua pròpia de Catalunya i com a tal ha de gaudir de l’estatus i el rol que li corresponen com a llengua d’estat. En conseqüència, ha de ser la llengua vehicular de les institucions públiques. El castellà ha de rebre un tracte de respecte per la trajectòria al nostre país i els nombrosos parlants que té.

Catalunya ha de col·laborar amb institucions i agents culturals de tots els territoris de parla catalana per la vitalitat i la projecció de la llengua compartida i la cultura que s’hi expressa.

Les institucions i els agents culturals de Catalunya han de participar activament en els organismes i les xarxes culturals internacionals, i han de contribuir especialment en la protecció i la promoció de la diversitat cultural i lingüística del món.


EDUCACIÓ:

Vivim un moment de desorientació greu pel que fa a l’educació que sembla que es vol resoldre amb un cúmul de programes puntuals. Però aquests programes no donen respostes a problemes que són estructurals.  L’acció educativa reclama un canvi més profund. I el procés cap a la república catalana l’ha de provocar.

Un dels punts clau per a la millora del sistema educatiu rau en un canvi important en l'estructura educativa, en el model de gestió i en les polítiques relatives al professorat.

Com a país, Catalunya en matèria educativa té moltes fortaleses, algunes de les quals:

Mestres

 • L’existència de persones molt professionals, amb molta empenta i molta capacitat per a la crítica i la millora permanent.
 • Dinàmica d’engegar nous projectes pedagògics als centres. Implicació en nous reptes.
 • Clima de convivència satisfactori als centres educatius
 • Capacitat del professorat per tirar endavant malgrat tants obstacles.

Formació

 • Abundant oferta de formació: intercanvi d’experiències, jornades, cursos, grups de treball, escoles d’estiu…
 • Xarxes de millora professional i d’intercanvi nacionals i internacionals.
 • Tradició i prestigi de l’escola catalana.

Recursos

 • Possibilitats d’accés al món de la informació. Reestructuració de les autopistes de la informació.

Pel fet de no ser Estat, no tenim la plena competència en matèria educativa i hem de suportar les següents amenaces:

Legalitat-Administració

 • Canvis constants de les lleis d’educació. Politització de l’educació. Imposició de canvis per majories absolutes i sense consens
 • Sentències del TSJC. Immersió lingüística en català menystinguda i limitada.
 • Persistència de la religió com a creença en el currículum escolar. Abandó de la laïcitat.
 • Càrregues externes que es van afegint (per llei o per voluntat dels mestres) a la vida d’escola: fluor, programes específics, avaluacions....

Mestres

 • El fet que el professorat sigui funcionari i tingui la plaça en propietat.
 • Plantilles inestables o excessivament estables

Formació

 • Poca relació universitat-escola
 • Poca valoració de la formació i la docència a la universitat, on el que més val és la recerca.

El procés d’independència de Catalunya i la constitució de la República Catalana ens obre unes oportunitats que de ben segur donaran el tomb a l’educació del nostre país:

Legalitat-administració

 • Partir d’un país nou permet començar amb un pacte educatiu que impedeixi el vaivé electoral de les lleis educatives
 • Creació d’un sistema d’incentivació pel professorat compromès, amb empenta.
 • Necessitat d’augmentar el pressupost dedicat a educació per a garantir la millora del sistema i la igualtat d’oportunitats

Formació

 • Nivell d’exigència per a la formació inicial universitària molt més elevat, així com els criteris per entrar a la docència.
 • Repensar la formació inicial: cal crear lligams clars entre teoria i pràctica, assegurar el compromís dels futurs mestres, augmentar el nivell d’exigència en tots els àmbits (no només de coneixements), vincular universitat i escoles, i universitat i territori.
 • Formació permanent continuada obligatòria (el casc de la moto).
 • A la formació permanent, crear cultura de discussió entre iguals.

Recursos

 • Aprendre des del contacte amb la realitat és econòmic.
 • Oferta cultural àmplia: biblioteques, museus, centres cívics, teatre. Possibilitat d’niciatives de vinculació tipus escoles Magnet

 


Normativa catalana impugnada per l’Estat

• Llei 35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran

Normativa espanyola impugnada per Catalunya per invasió de competències
(recursos al TC o conflictes de competència)

 • Resolución de 13/03/2008, de l’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, de convocatòria d’ajudes del programa d’espais escènics de nova generació
 • Resolución de 31/08/2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, de convocatòria d’ajudes a corporacions locals per a activitats culturals
 • Real Decreto 828/2003, que estableix els aspectes educatius bàsics de l’educació preescolar         SENTÈNCIA A FAVOR ESTAT
 • Real Decreto 830/2003, que estableix els ensenyaments comuns d’educació primària   SENTÈNCIA A FAVOR ESTAT
 • Real Decreto 831/2003, que estableix l’ordenació general i els ensenyaments comuns de l’educació secundària obligatòria    SENTÈNCIA A FAVOR ESTAT
 • Real Decreto 832/2003, que estableix l’ordenació general i els ensenyaments comuns del batxillerat       SENTÈNCIA A FAVOR ESTAT
 • Real Decreto 1513/2006, que estableix els ensenyaments mínims de l’educació primària         SENTÈNCIA A FAVOR ESTAT
 • Real Decreto 1538/2006, que estableix l’ordenació general de la formació professiona         SENTÈNCIA A FAVOR ESTAT
 • Real Decreto 1631/2006, que estableix els ensenyaments mínims d’educació secundària obligatòria       SENTÈNCIA A FAVOR ESTAT
 • Real Decreto 1721/2007, que estableix el règim de beques i ajudes a l’estudi
 • Real Decreto 1834/2008, que defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència a l’ESO, Batxillerat, FP, ensenyaments de règim especial, i estableixen les especialitats dels cossos docents d’educació secundària       SENTÈNCIA A FAVOR ESTAT
 • Real Decreto-ley 14/2012, de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu
 • Llei Orgànica 8/2013, de millora de la qualitat educativa (LOMCE)
 • Real Decreto 609/2013, que estableix els llindars de renda i les quanties en matèria de beques i ajudes als estudis
 • Real Decreto  591/2014, sobre compensació dels costos d’escolarització


Per a més informació:

***http://docents.assemblea.cat/

***vídeo de resposta a la "Campanya de 60 veus sobre les tres prioritats
de l'educació avui a Catalunya"; aquest és l'enllaç:
http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=28.02

***article : "RECORREGUT I PERSPECTIVES DEL SISTEMA
EDUCATIU CATALÀ" Publicat a L'Avenç, núm. 323, abril 2007, pàgs. 50-54

***http://www.elclauer.cat/Llengua-i-cultura/animated/blocs/7.html

***http://www.elclauer.cat/Ensenyament-i-universitats/animated/blocs/12.html

 

Número: 
10