RESULTATS DEFINITIUS

document

ELECCIONS AL SECRETARIAT NACIONAL 2020

Reglament electoral

Al llarg del procés electoral podràs accedir a:

CONSULTA DEL CENS

accés al cens definitiu

Del 27 al 30 d’abril es podia consultar el cens per saber si hi podies participar.

Si hi havia algun tipus d’error es resolien les incidències entre l’1 i el 4 de maig.

A partir del 5 de maig està obert l’accés al cens definitiu.

FORMULARI CANDIDATURES

DEL 29 D’ABRIL AL 4 DE MAIG es podia omplir el formulari de candidatures

Entre el 5 i el 6 de maig es validaran formalment les candidatures.

Entre el 8 i el 19 de maig hi haurà les reunions de les assemblees de base per avalar les candidatures.

 

CONSULTA CANDIDATURES

DES DEl 29 de maig publicades les candidatures definitives

Escriu les teves dades i segueix les instruccions que rebràs en el correu per poder accedir a la fitxa de cada candidatura.

ACCÉS VOTACIONS

DEL 10 AL 13 DE JUNY

Escriu les teves dades i segueix les instruccions que rebràs en el correu per poder accedir al col·legi electoral. L’enllaç a la votació només el trobaràs dins el correu.

Ple Constitutiu del Secretariat Nacional

Calendari del procés electoral

Preguntes freqüents

Com serà el procés electoral per a les sòcies i socis:

Del 10 al 13 de juny es votarà la renovació del Secretariat nacional de l’Assemblea. Hi haurà quatre blocs de votacions: territorial, nacional, sectorial i jove. En total, s’escolliran 77 Secretàries i Secretaris Nacionals, dels quals 57 correspondran al bloc de representació territorial, 13 al bloc de representació nacional, 5 al bloc de representació sectorial i 2 al bloc de representació de joves.

Pots votar si ets membre de l’Assemblea  correctament inscrita o inscrit el 24 de desembre de 2019 i si et trobes al corrent de pagament el 18 d’abril de 2020. Sempre que no t’afecti cap incompatibilitat estatutària o reglamentària

El cens provisional es publicarà en el web de l’Assemblea del 27 al 30 d’abril de 2020.

Pots consultar si ets al cens i de quina Assemblea de Base formes part. Per fer la consulta només necessitaràs introduir el número del teu document d’identitat.

El 24 de maig es publiquen les candidatures provisionals i el dia 29 de maig de 2020 es publiquen les candidatures definitivament admeses. En ambdós casos, per poder-les consultar t’hauràs de validar com a membre de ple dret en el lloc web de l’Assemblea.

La publicitat de les candidatures només es pot dur a terme entre els dies 30 de maig i 9 de juny de 2020.

A causa del context actual, pots adreçar les teves preguntes de forma telemàtica a cada candidata o candidat, a través de l’espai web habilitat per l’Assemblea.

A més, pots seguir públicament els actes centrals de cada Regió o els actes de les Assemblees de Base. Si encara no és possible fer-ho físicament, serà de forma virtual. En aquests actes, es convidarà necessàriament totes les candidates i tots els candidats, tant de representació territorial de la Regió on es faci l’acte, com dels blocs nacional, sectorial o jove.

La votació es durà a terme des de les 00.00 hores del dia 10 de juny de 2020 fins a les 23.59 hores del dia 13 de juny de 2020, ambdós inclosos. La Junta Electoral es constituirà en mesa electoral per rebre els vots telemàtics, i custodiarà l’escrutini. El 14 de juny es donarà a conèixer els resultats provisionals i el 18 de juny de 2020 és la data límit per a la proclamació dels resultats definitius de les eleccions.

Per poder votar hauràs d’introduir, en el corresponent espai habilitat al web de l’Assemblea, el número de DNI o del document d’identitat que figuri en la base de dades de membres de l’Assemblea. Una vegada es verifiqui que compleixes les condicions per poder votar rebràs un correu electrònic -el que consta a la base de dades de l’Assemblea- amb un codi i un enllaç. A continuació hauràs d’accedir a aquest enllaç per tal d’emetre els teus vots i introduir el codi que se t’haurà facilitat per correu. Un cop hagis votat, rebràs també per correu la confirmació que la votació ha estat comptabilitzada.

Has de tenir en compte que el sistema no admetrà un nou vot amb les dades d’una mateixa persona. A més, en entrar a la plataforma de votació, només tindràs accés als blocs en què puguis votar.

En aquestes eleccions podràs votar 2/3 parts de cada bloc. Per exemple, de nacional, podràs votar 8 candidats dels 13 que s’elegeixen.

No cal que et preocupis perquè a cada bloc se t’informarà del nombre màxim de caselles que podràs marcar. A més, estarà limitat informàticament perquè no se’n marquin més de les necessàries.

Al bloc sectorial hi poden votar totes les sòcies i socis inscrits a les Assemblees Sectorials. En canvi, al bloc jove, hi poden votar totes les sòcies i socis de l’Assemblea amb una edat que no superi els 35 anys en la data de la convocatòria (22 de març).

Com serà el procés electoral per a les candidatures:

Per poder-te presentar hauràs de complir els requisits següents:

– Has de ser membre de l’Assemblea amb una inscripció d’almenys 365 dies d’antelació a la data de celebració de les eleccions convocades per l’Assemblea General.

 -No pots ocupar càrrecs orgànics en un partit polític, ni percebre retribucions o sou de cap partit, ni tenir llocs de responsabilitat en àmbits polítics des de tres mesos abans de la presentació de la candidatura.

 – No pots tenir cap procés penal per causes no relacionades amb l’assoliment dels objectius de l’Associació. 

– No pots incomplir el Reglament electoral.

Si vols presentar-te com a candidata o candidat al Secretariat Nacional, has de presentar la teva candidatura entre el 29 d’abril i el 4 de maig en el formulari habilitat en el web de l’Assemblea.

Per presentar la teva candidatura, amb independència del bloc o representació per al qual et postulis, hauràs d’emplenar la fitxa tècnica de candidatura, que estarà disponible al web de  l’Assemblea a partir del 29 d’abril, omplir els camps que s’indiquen a l’article 6.9 del Reglament Electoral 2020,  i  adjuntar-hi  una  fotografia  de  tipus  carnet. 

Posteriorment, la teva candidatura haurà d’estar avalada per  majoria  simple  de  dues  Assemblees  de  Base,  amb  un  mínim  de  (5)  membres a favor en cadascuna i almenys un aval haurà de ser de l’Assemblea Territorial de la Regió on pertanyis; amb les excepcions dels blocs Sectorial i Joves, en què aquest aval ha de ser d’alguna de les Assemblees del bloc corresponent en què estiguis inscrit.

Si tens dubtes relacionats amb el procediment, consulta el reglament electoral 2020.

En omplir la fitxa tècnica de candidatura, com a candidata o candidat hauràs d’haver indicat quines Assemblees de Base demanes que t’avalin. El 7 de maig s’haurà avisat les Assemblees de Base que has escollit. Recorda que una d’elles ha de ser la una Assemblea Territorial de la Regió on pertanyis. Aquestes Assemblees de Base hauran de convocar una reunió específica a aquest efecte entre els dies 8 i 15 de maig de 2020, ambdós inclosos.

Aquestes reunions podran ser virtuals o presencials, si aquestes darreres estiguessin permeses. D’acord amb el contingut de l’article 8.3.2 del RRI, hauràs d’assistir presencialment a la reunió, sigui de forma virtual o física, si aquesta modalitat és permesa, i hauràs de fer una breu exposició de la teva sol·licitud que, a més, podràs portar gravada en un vídeo o facilitar per escrit; el vídeo podrà tenir una durada màxima de dos minuts i el text, una extensió de, com a màxim, tres-centes quaranta (340) paraules.

Si la teva candidatura no hagués obtingut els avals necessaris en les dates abans esmentades, tindràs l’oportunitat d’intentar-ho de nou. Si tens dubtes sobre el procediment, consulta el reglament electoral 2020.

El  dia 24 de maig de 2020, la Junta Electoral proclamarà la llista de candidatures admeses provisionalment i les publicarà al web de l’Assemblea. Aquesta serà condició suficient per a la seva validesa. Les candidatures excloses seran comunicades a les persones afectades per correu electrònic a l’adreça que aquestes persones hagin facilitat.

Des  de  la  publicació  de  les  candidatures  provisionals  el  dia  24  de  maig  de  2020,  fins  a  les  23.59 hores del dia 26 de maig de 2020, si la teva candidatura ha estat exclosa, podràs presentar reclamacions contra l’exclusió. A la vegada, qualsevol membre de ple dret podrà impugnar una candidatura provisionalment admesa. Caldrà presentar les al·legacions oportunes de forma clara i concisa, i enviar-les a l’adreça electrònica juntaelectoral@assemblea.cat.

Durant els dies 27 i 28 de maig de 2020 la Junta Electoral resoldrà les possibles reclamacions i impugnacions. Una vegada la Junta Electoral hagi resolt la reclamació d’una persona candidata contra l’exclusió de la seva candidatura o la impugnació d’una candidatura provisionalment acceptada, aquesta resolució serà ferma.

El  dia 29 de maig de 2020, la Junta Electoral publicarà en el lloc web de l’Assemblea les candidatures definitivament admeses.

La publicitat de les candidatures es durà a terme entre els dies 30 de maig i 9 de juny de 2020.

Per garantir la igualtat d’oportunitats, només estarà permesa la publicitat i/o campanya que es faci, de manera exclusiva, a través dels mitjans disponibles de l’Assemblea.

Per donar-te a conèixer, podràs respondre preguntes dels possibles votants de forma telemàtica, a través de l’espai web habilitat per l’Assemblea, o públicament, de manera presencial, sigui la presència virtual o física, si aquesta està permesa, en un acte central de cada Regió o en actes de les Assemblees de Base. Podràs participar a tots els actes de presentació de candidatures que es facin a la teva Regió.

No, per garantir la igualtat d’oportunitats només estarà permesa la publicitat o la campanya que es faci, de manera exclusiva, a través dels mitjans disponibles de l’Assemblea. No es permetrà cap altre tipus de publicitat de les candidatures ni cap altre tipus d’acte de campanya electoral que l’inclòs en el Reglament electoral.

Si tens dubtes, consulta el reglament Electoral 2020.

Sí, si la Junta Electoral dictamina que s’ha vulnerat algun dels articles d’aquest Reglament.

Com serà el procés electoral per a les assemblees de base:

El dia 7 de maig de 2020 l’Assemblea comunicarà a les Assemblees de Base que han estat escollides per una candidata o un candidat per tal de demanar-los un aval per poder-se presentar a les eleccions. Les Assemblees de Base hauran de convocar una reunió específica a aquest efecte entre els dies 8 i 15 de maig de 2020, ambdós inclosos. Les candidates i els candidats que no haguessin obtingut els avals necessaris en les dates abans esmentades, tindran l’oportunitat d’intentar-ho de nou. L’Assemblea comunicarà a les Assemblees de Base corresponents, que hauran de convocar una reunió específica amb aquesta finalitat entre els dies 16 i 19 de maig de 2020, ambdós inclosos.

Aquestes reunions podran ser virtuals o presencials, si aquestes darreres estiguessin permeses.

S’haurà de convocar una reunió específica per aquest motiu. 

Les reunions podran ser virtuals o presencials, si aquestes darreres estiguessin permeses. L’Assemblea  facilitarà  a  les  Assemblees  de  Base  els  mitjans  escaients, com ara la videoconferència.  Hi haurà un sistema  de  votació  secreta  incorporat, per  tal de poder dur a terme reunions virtuals. També els facilitarà informació de suport i un equip d’assistència telefònica.

El secretariat de l’Assemblea de Base que hagi atorgat un aval, n’enviarà una còpia a la Junta Electoral, al correu electrònic juntaelectoral@assemblea.cat, i en posarà còpia també al correu electrònic de la candidata o el candidat.

Es farà un mínim d’un acte de presentació de candidatures per Regió. Entre els dies 30 de maig i 9 de juny de 2020, ambdós inclosos, es podran dur a terme les reunions de presentació de candidatures. En aquests actes, es convidarà necessàriament totes les candidates i tots els candidats, tant de representació territorial de la Regió on es faci l’acte, com dels blocs nacional, sectorial o jove.

El format i les condicions es publicaran en el document de convocatòria de cada reunió. En aquestes reunions es podran formular preguntes a les candidates i als candidats. Aquestes reunions, siguin amb presència virtual o física, si aquesta és permesa, seran gravades i penjades al web de l’Assemblea.

Si tens dubtes, consulta el reglament electoral 2020.

No. Les votacions en aquest procés electoral per a l’elecció dels membres del Secretariat Nacional es realitzaran exclusivament per procés telemàtic o electrònic.