ELECCIONS PARCIALS AL SECRETARIAT NACIONAL 2023

Al llarg del procés electoral podràs accedir a:

APLICATIU DE LES ELECCIONS

Totes les gestions, des de la presentació i la consulta de candidatures fins a les votacions, es duran a terme a través de l’aplicatiu de les eleccions.

fitxa tècnica de les candidatures

El 27 de juny va ser l’últim dia per publicar la fitxa tècnica de presentació de les candidatures per tal d’inscriure’s en aquest procés electoral.

candidatures Definitives

La consulta de candidatures definitives a les eleccions parcials al Secretariat Nacional ja està tancada. 

Procés de votació

Ha conclòs el procés de votació

Preguntes freqüents

Com serà el procés electoral per a les sòcies i socis:

S’han convocat eleccions parcials a quatre blocs – territorial, nacional, sectorial i jove, i a nou regions – R1a1, R1a2, R1c, R1e, R4, R6, R7, R8, R10 – per tal de cobrir les places vacants del Secretariat Nacional. Tindran lloc del 13 al 17 de juliol de 2023.

Les vacants a cobrir són les següents:
 • 1.- Bloc territorial:

  • R1a1-Barcelona – 2 vacants
  • R1a2-Barcelonès Nord (Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet) – 2 vacants
  • R1c-Baix Llobregat- 1 vacant
  • R1e-Vallès Oriental- 2 vacants
  • R4-Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp i Priorat – 2 vacants
  • R6-Segrià, Urgell, Segarra, les Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, Llitera i Baix Cinca. – 3 vacants
  • R7-Bages, Anoia, Berguedà, Solsonès i Moianès – 1 vacant
  • R8-Baixa Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ribagorça, Alta Ribagorça i Val d’Aran – 1 vacant
  • R10-Rosselló, Vallespir, Fonolleda, Capcir, Alta Cerdanya i Conflent -1 vacant

  2.- Bloc nacional: 3 vacants

  3.- Bloc sectorial: 2 vacants

  4.- Bloc joves: 2 vacants

Constituiran el cens d’electors tots els membres de l’Assemblea que estiguin correctament inscrits en data 23 de març de 2023 i estar al corrent de pagament el dia 11 de juny de 2023 i no estiguin afectats per cap incompatibilitat estatutària o reglamentària. No obstant, si el motiu d’exclusió del cens és no estar al corrent de pagament, es podrà donar d’alta en el mateix acreditant el pagament com a molt tard fins el dia 15 de juliol de 2023.

El cens provisional es publicarà en el web de l’Assemblea, com a molt tard el dia 29 de maig de 2023. Tots els membres podran consultar si hi estan correctament inclosos i a quines assemblees territorials estan adscrits, mitjançant la introducció del número del seu document d’identitat.

Els membres que no estiguin inclosos en el cens provisional podran reclamar entre els dies 29 i 31 de maig de 2023, ambdós inclosos, enviant un correu a cens@assemblea.cat, en el qual s’haurà d’indicar nom, cognoms, NIF, correu i telèfon de contacte de la persona que presenta la reclamació.

La Junta Electoral podrà resoldre les reclamacions presentades fins al dia 4 de juny a les 23.59 hores. L’endemà, el dia 5  de juny de 2023, es publicarà el cens definitiu.

Per votar en el bloc territorial, nacional o sectorial, caldrà estar inscrit o inscrita en una assemblea territorial de la regió de referència, i en una assemblea sectorial abans del 23 de març de 2023. Per votar en el bloc jove, caldrà tenir 35 anys o menys en la data de convocatòria de les eleccions.

Del 22 al 27 de juny de 2023 la Junta Electoral revisarà que les persones candidates  compleixin els requisits reglamentats per ser-ho.

El dia 28 de juny de 2023, la Junta Electoral proclamarà la llista de candidatures admeses provisionalment i les publicarà al web de l’Assemblea, i aquesta serà condició suficient per a la seva validesa.

Des de la publicació de les candidatures provisionals el dia 28 de juny de 2023, fins a les 23.59 hores del dia 30 de juny de 2023, les candidatures excloses  podran presentar reclamacions contra la seva exclusió i qualsevol membre de ple dret podrà impugnar una candidatura provisionalment admesa.

Durant els dies 1 a 3 de juliol de 2023 la Junta Electoral resoldrà les possibles reclamacions i impugnacions. Una vegada la Junta Electoral hagi resolt la reclamació d’una persona candidata contra l’exclusió de la seva candidatura o la impugnació d’una candidatura provisionalment acceptada, aquesta resolució serà ferma.

El dia 4 de juliol de 2023, la Junta Electoral publicarà en el lloc web de l’Assemblea les candidatures definitivament admeses.

La publicitat de les candidatures és podrà dur a terme entre els dies 5 a 12 de juliol de 2023.

Podràs adreçar les teves preguntes de forma telemàtica a cada candidata o candidat, a través de l’espai web habilitat per l’Assemblea.

La votació es durà a terme des de les 00.00 hores del dia 13 de juliol de 2023 fins a les 23.59 hores del dia 17 de juliol de 2023, ambdós inclosos. A aquests efectes, la Junta Electoral es constituirà en mesa electoral per rebre els vots telemàtics, i custodiarà l’escrutini fins al dia 23 de juliol de 2023, data límit per a la proclamació dels resultats definitius de les eleccions.

Per poder votar hauràs d’introduir, en el corresponent espai habilitat al web de l’Assemblea, el número de DNI o del document d’identitat que figuri en la base de dades de membres de l’Assemblea. Una vegada es verifiqui que compleixes les condicions per poder votar rebràs un correu electrònic -el que consta a la base de dades de l’Assemblea- amb un codi i un enllaç. A continuació hauràs d’accedir a aquest enllaç per tal d’emetre els teus vots i introduir el codi que se t’haurà facilitat per correu. Un cop hagis votat, rebràs també per correu la confirmació que la votació ha estat comptabilitzada.

Has de tenir en compte que el sistema no admetrà un nou vot amb les dades d’una mateixa persona. A més, en entrar a la plataforma de votació, només tindràs accés a la teva regió. 

Com serà el procés electoral per a les candidatures:

Podran proposar-se com a persones candidates totes les persones membres de l’Assemblea que estiguin degudament inscrites des del dia 17 de juliol de 2022, i que el dia 17 de gener de 2023, compleixin la resta de condicions per ésser elector, i les condicions previstes a l’article 8.8.2 del Reglament de règim intern per ésser elegible.

 • Ser membre de l’Associació amb una inscripció d’almenys 365 dies d’antelació a la data de celebració de les eleccions convocades per l’Assemblea General.
 • No ostentar càrrecs orgànics en cap partit polític ni ocupar llocs de responsabilitat en àmbits polítics des de tres (3) mesos abans de la presentació de la candidatura fins a la finalització de mandat. S’entendrà com a lloc de responsabilitat en àmbits polítics el fet de formar part d’una candidatura a unes eleccions, ésser càrrec electe o ocupar un càrrec de designació política.
 • No tenir cap procés penal per causes no relacionades amb l’assoliment dels objectius de l’Associació.
 • No percebre retribució o sou de cap partit polític.
 • No incomplir aquest Reglament electoral.

Si vols presentar-te com a candidata o candidat al Secretariat Nacional, has de presentar la teva candidatura entre el 6 de juny de 2023 i les 23.59 hores del dia 11 de juny de 2023 en el formulari habilitat en el web de l’Assemblea.

Per presentar la teva candidatura hauràs d’emplenar la fitxa tècnica de candidatura, omplir els camps que s’indiquen al Reglament Electoral 2021,  i  adjuntar-hi  una  fotografia  de  tipus  carnet. 

Hauràs de presentar la teva postulació avalada per majoria simple de dues Assemblees de Base, amb un mínim de (5) membres a favor en cadascuna i almenys un aval ha de ser d’una Assemblea Territorial de la teva regió., amb les excepcions dels blocs sectorial i jove, en què aquest aval ha de ser d’alguna de les assemblees del bloc corresponent en què estiguin inscrits (art. 8.3.1. del RRI).

Si tens dubtes relacionats amb el procediment, consulta el reglament electoral 2023.

En omplir la fitxa tècnica de candidatura, com a candidata o candidat hauràs d’haver indicat quines Assemblees de Base demanes que t’avalin. Recorda que una d’elles ha de ser la una Assemblea Territorial de la Regió on pertanyis. Aquestes Assemblees de Base hauran de convocar una reunió específica a aquest efecte entre els dies 12 i 17 de juny de 2023, ambdós inclosos.

D’acord amb el contingut de l’article 8.3.2 del RRI, hauràs de ser present a la reunió i fer una breu exposició de la teva sol·licitud que, a més, podràs portar gravada en un vídeo o facilitar per escrit; el vídeo podrà tenir una durada màxima de dos minuts i el text, una extensió de, com a màxim, 340 paraules.

Si la teva candidatura no hagués obtingut els avals necessaris en les dates abans esmentades, tindràs l’oportunitat d’intentar-ho de nou entre entre els dies 18 a 21 de juny. Si tens dubtes sobre el procediment, consulta el reglament electoral 2023.

El dia 28 de juny de 2023, la Junta Electoral proclamarà la llista de candidatures admeses provisionalment i les publicarà al web de l’Assemblea, i aquesta serà condició suficient per a la seva validesa. Les candidatures excloses seran comunicades a les persones afectades per correu electrònic a l’adreça que aquestes persones hagin facilitat.

Des de la publicació de les candidatures provisionals el dia 28 de juny de 2023, fins a les 23.59 hores del dia 30 de juny de 2023, les candidatures excloses  podran presentar reclamacions contra la seva exclusió i qualsevol membre de ple dret podrà impugnar una candidatura provisionalment admesa. D’aquest fet se n’haurà de donar trasllat a l’esmentada candidatura per tal que pugui presentar les corresponents al·legacions en el termini de 24 hores. En ambdós casos, caldrà presentar les al·legacions oportunes de forma clara i concisa, i enviar-les a l’adreça electrònica juntaelectoral@assemblea.cat.

La publicitat de les candidatures és podrà dur a terme entre els dies 5 a 12 de juliol de 2023.

Per garantir la igualtat d’oportunitats, només estarà permesa la publicitat i/o campanya que es faci, de manera exclusiva, a través dels mitjans disponibles de l’Assemblea.

Per donar-te a conèixer, podràs respondre preguntes dels possibles votants de forma telemàtica, a través de l’espai web habilitat per l’Assemblea, o públicament, de manera presencial, sigui la presència virtual o física, si aquesta està permesa, en un acte central de cada Regió. Podràs participar a tots els actes de presentació de candidatures que es facin a la teva Regió.

No, per garantir la igualtat d’oportunitats només estarà permesa la publicitat o la campanya que es faci, de manera exclusiva, a través dels mitjans disponibles de l’Assemblea. No es permetrà cap altre tipus de publicitat de les candidatures ni cap altre tipus d’acte de campanya electoral que l’inclòs en el Reglament electoral.

Si tens dubtes, consulta el reglament electoral 2023.

Sí, si la Junta Electoral dictamina que s’ha vulnerat algun dels articles d’aquest Reglament.

Com serà el procés electoral per a les assemblees de base:

Les assemblees de base a les quals a partir del dia 6 de juny de 2023 l’Assemblea hagi comunicat que han estat escollides per una persona candidata per tal de demanar-los un aval per poder-se presentar a les eleccions (articles 8.3.2 i 8.3.3 del RRI), hauran de convocar una reunió específica a aquest efecte entre els dies 12 i 17 de juny de 2023, ambdós inclosos. Les persones candidates  que no haguessin obtingut els avals necessaris en les dates abans esmentades, tindran l’oportunitat d’intentar-ho de nou. A tal efecte, enviaran un correu a secretariat@assemblea.cat en què comunicaran les seves dades i l’assemblea de base a la qual volen demanar l’aval.

Aquestes reunions podran ser virtuals o presencials.

S’haurà de convocar una reunió específica per aquest motiu. 

Les reunions podran ser virtuals o presencials. L’Assemblea  facilitarà  a  les  Assemblees  de  Base  els  mitjans  escaients, com ara la videoconferència.  Hi haurà un sistema  de  votació  secreta  incorporat, per  tal de poder dur a terme reunions virtuals. També els facilitarà informació de suport i un equip d’assistència telefònica.

El secretariat de l’Assemblea de Base que hagi atorgat un aval, n’enviarà una còpia a la Junta Electoral, al correu electrònic juntaelectoral@assemblea.cat, i en posarà còpia també al correu electrònic de la candidata o el candidat.

Dels dies 5 al 12 de juliol de 2023, ambdós inclosos, es podran dur a terme les reunions de presentació de candidates i candidats. El format i les condicions es publicaran en el document de convocatòria de cada reunió. En aquestes reunions es podran formular preguntes a les candidates i als candidats. Aquestes reunions, siguin amb presència virtual o física, si aquesta és permesa, seran gravades i penjades al web de l’Assemblea.

Si tens dubtes, consulta el reglament electoral 2023.

No. Les votacions en aquest procés electoral per a l’elecció dels membres del Secretariat Nacional es realitzaran exclusivament per procés telemàtic o electrònic.

Descàrregues