ELECCIONS PARCIALS AL SECRETARIAT NACIONAL 2021

Reglament electoral

Al llarg del procés electoral podràs accedir a:

CONSULTA DEL CENS

accés al cens definitiu

Es podia consultar el cens definitiu de les eleccions parcials al Secretariat Nacional de l’Assemblea.

FITXA TÈCNICA

Es podia consultar la fitxa tècnica de cada candidatura

Entre el 16 i el 23 de febrer es van convocar les reunions d’assemblees per atorgar els avals a les candidates i candidats. 

CONSULTA CANDIDATURES

Publicades les candidatures definitives

El 8 de març es va fer pública la llista definitiva de candidatures. 

ACCÉS VOTACIONS

ha finalitzat el procés de votació

Les eleccions parcials estaven convocades a sis regions – R1a3, R1d, R2, R3, R8 i R10- per tal de cobrir les places vacants del Secretariat Nacional.

En aquest procés electoral només hi podien participar les sòcies i socis d’aquestes regions. 

Preguntes freqüents

Com serà el procés electoral per a les sòcies i socis:

Què es vota?

S’han convocat eleccions parcials a sis regions – R1a3, R1d, R2, R3, R8 i R10- per tal de cobrir les places vacants del Secretariat Nacional. Tindran lloc del 17 al 20 de març.

Les vacants a cobrir són les següents:
 
R1a3: 1 vacant
R1d: 3 vacants
R2: 1 vacant
R3: 1 vacant
R8: 2 vacants
R10: 2 vacants
Qui pot votar?

Podran votar aquells membres de ple dret que el 18 d’octubre de 2020 estiguessin correctament inscrits i que en data 28 de gener de 2021 es trobessin al corrent de pagament.

Com sé si puc votar?

El cens provisional es publicarà en el web de l’Assemblea l’ 1 de febrer i es podrà consultar fins el dia 4. 

Pots consultar si ets al cens i de quina Assemblea de Base formes part. Per fer la consulta només necessitaràs introduir el número del teu document d’identitat.

Com i quan sabré quines són les candidatures?

El 4 de març es publiquen les candidatures provisionals i el dia 8 de març les candidatures definitivament admeses. En ambdós casos, per poder-les consultar t’hauràs de validar com a membre de ple dret en el lloc web de l’Assemblea.

Com puc conèixer les candidatures?

La publicitat de les candidatures només es pot dur a terme entre els dies 9 i 16 de març.

Com podré fer-los preguntes?

Podràs adreçar les teves preguntes de forma telemàtica a cada candidata o candidat, a través de l’espai web habilitat per l’Assemblea.

A més, podràs seguir virtualment els debats electorals de cada Regió.

Quan podré votar?

La votació es durà a terme des de les 00.00 hores del dia 17 de març de 2021 fins a les 23.59 hores del dia 20 de març de 2021, ambdós inclosos. La Junta Electoral es constituirà en mesa electoral per rebre els vots telemàtics, i custodiarà l’escrutini. El 21 de març es donaran a conèixer els resultats provisionals i el 25 de març es proclamaran els resultats definitius. 

Com anirà el procés electoral?

Per poder votar hauràs d’introduir, en el corresponent espai habilitat al web de l’Assemblea, el número de DNI o del document d’identitat que figuri en la base de dades de membres de l’Assemblea. Una vegada es verifiqui que compleixes les condicions per poder votar rebràs un correu electrònic -el que consta a la base de dades de l’Assemblea- amb un codi i un enllaç. A continuació hauràs d’accedir a aquest enllaç per tal d’emetre els teus vots i introduir el codi que se t’haurà facilitat per correu. Un cop hagis votat, rebràs també per correu la confirmació que la votació ha estat comptabilitzada.

Has de tenir en compte que el sistema no admetrà un nou vot amb les dades d’una mateixa persona. A més, en entrar a la plataforma de votació, només tindràs accés a la teva regió. 

Com serà el procés electoral per a les candidatures:

Qui pot presentar candidatura?

Podran proposar-se com a candidates o candidats totes les persones membres de
l’Assemblea que estiguin degudament inscrites des del dia 16 de març de 2020, i que el dia 1 de febrer de 2021 es trobin al corrent de pagament i no estiguin afectades per cap mena d’incompatibilitat ni restricció, d’acord amb els Estatuts o el Reglament de règim intern:

  • Ser membre de l’Associació amb una inscripció d’almenys 365 dies d’antelació a la data de celebració de les eleccions convocades per l’Assemblea General.
  • No ostentar càrrecs orgànics en cap partit polític ni ocupar llocs de responsabilitat en àmbits polítics des de tres (3) mesos abans de la presentació de la candidatura fins a la finalització de mandat. S’entendrà com a lloc de responsabilitat en àmbits polítics el fet de formar part d’una candidatura a unes eleccions, ésser càrrec electe o ocupar un càrrec de designació política.
  • No tenir cap procés penal per causes no relacionades amb l’assoliment dels objectius de l’Associació.
  • No percebre retribució o sou de cap partit polític.
  • No incomplir aquest Reglament electoral.
Quan em podré presentar?

Si vols presentar-te com a candidata o candidat al Secretariat Nacional, has de presentar la teva candidatura entre el 9 i el 14 de febrer en el formulari habilitat en el web de l’Assemblea.

Com ho he de fer?

Per presentar la teva candidatura hauràs d’emplenar la fitxa tècnica de candidatura, omplir els camps que s’indiquen al Reglament Electoral 2021,  i  adjuntar-hi  una  fotografia  de  tipus  carnet. 

Hauràs de presentar la teva postulació avalada per majoria simple de dues Assemblees de Base, amb un mínim de (5) membres a favor en cadascuna i almenys un aval ha de ser d’una Assemblea Territorial de la teva regió. 

Si tens dubtes relacionats amb el procediment, consulta el reglament electoral 2021.

I els avals, com els aconsegueixo?

En omplir la fitxa tècnica de candidatura, com a candidata o candidat hauràs d’haver indicat quines Assemblees de Base demanes que t’avalin. Recorda que una d’elles ha de ser la una Assemblea Territorial de la Regió on pertanyis. Aquestes Assemblees de Base hauran de convocar una reunió específica a aquest efecte entre els dies 16 i 23 de febrer de 2021, ambdós inclosos.

D’acord amb el contingut de l’article 8.3.2 del RRI, hauràs de ser present a la reunió i fer una breu exposició de la teva sol·licitud que, a més, podràs portar gravada en un vídeo o facilitar per escrit; el vídeo podrà tenir una durada màxima de dos minuts i el text, una extensió de, com a màxim, 340 paraules.

Si la teva candidatura no hagués obtingut els avals necessaris en les dates abans esmentades, tindràs l’oportunitat d’intentar-ho de nou entre el 24 i el 27 de febrer. Si tens dubtes sobre el procediment, consulta el reglament electoral 2021.

Quan sabré si la meva candidatura és ferma?

El  dia 4 de març de 2021, la Junta Electoral proclamarà la llista de candidatures admeses provisionalment i les publicarà al web de l’Assemblea. Aquesta serà condició suficient per a la seva validesa. Les candidatures excloses seran comunicades a les persones afectades per correu electrònic a l’adreça que aquestes persones hagin facilitat.

I si no hi estic d’acord?

Des de la publicació de les candidatures provisionals el dia 4 de març de 2021,
fins a les 23.59 hores del dia 6 de març de 2021, les candidatures excloses podran
presentar reclamacions contra la seva exclusió i qualsevol membre de ple dret podrà impugnar una candidatura provisionalment admesa. D’aquest fet se n’haurà de donar trasllat a l’esmentada candidatura per tal que pugui presentar les corresponents al·legacions en el termini de 24 hores. En ambdós casos, caldrà presentar les al·legacions oportunes de forma clara i concisa, i enviar-les a l’adreça electrònica juntaelectoral@assemblea.cat.

Quan comença la campanya de presentació de candidatures?

La publicitat de les candidatures es durà a terme entre els dies 9 i el 16 de març de 2021.

Quines opcions tinc per donar a conèixer la meva candidatura?

Per garantir la igualtat d’oportunitats, només estarà permesa la publicitat i/o campanya que es faci, de manera exclusiva, a través dels mitjans disponibles de l’Assemblea.

Per donar-te a conèixer, podràs respondre preguntes dels possibles votants de forma telemàtica, a través de l’espai web habilitat per l’Assemblea, o públicament, de manera presencial, sigui la presència virtual o física, si aquesta està permesa, en un acte central de cada Regió. Podràs participar a tots els actes de presentació de candidatures que es facin a la teva Regió.

Puc fer publicitat de la meva candidatura a través dels meus comptes a les xarxes socials?

No, per garantir la igualtat d’oportunitats només estarà permesa la publicitat o la campanya que es faci, de manera exclusiva, a través dels mitjans disponibles de l’Assemblea. No es permetrà cap altre tipus de publicitat de les candidatures ni cap altre tipus d’acte de campanya electoral que l’inclòs en el Reglament electoral.

Si tens dubtes, consulta el reglament electoral 2021.

Puc ser exclòs del procés electoral si no respecto el Reglament Electoral 2021?

Sí, si la Junta Electoral dictamina que s’ha vulnerat algun dels articles d’aquest Reglament.

Com serà el procés electoral per a les assemblees de base:

Quan se sabrà que s’haurà d’organitzar una assemblea per atorgar un aval?

Les Assemblees de Base a les quals el dia 15 de febrer de 2021 l’Assemblea hagi
comunicat que han estat escollides per una candidata o un candidat per tal de demanar-los un aval per poder-se presentar a les eleccions (articles 8.3.2 i 8.3.3 del RRI), hauran de convocar una reunió específica a aquest efecte entre els dies 16 i 23 de 2021, ambdós inclosos. Les candidates i els candidats que no haguessin obtingut els avals necessaris en les dates abans esmentades, tindran l’oportunitat d’intentar-ho de nou. L’Assemblea comunicarà a les Assemblees de Base corresponents, que hauran de convocar una reunió específica amb aquesta finalitat entre els dies 24 i 27 de febrer, ambdós inclosos.

Aquestes reunions podran ser virtuals o presencials, si aquestes darreres estiguessin permeses.

I si no es té cap assemblea organitzada per a aquests dies?

S’haurà de convocar una reunió específica per aquest motiu. 

Com s'ha d’organitzar una assemblea?

Les reunions podran ser virtuals o presencials, si aquestes darreres estiguessin permeses. L’Assemblea  facilitarà  a  les  Assemblees  de  Base  els  mitjans  escaients, com ara la videoconferència.  Hi haurà un sistema  de  votació  secreta  incorporat, per  tal de poder dur a terme reunions virtuals. També els facilitarà informació de suport i un equip d’assistència telefònica.

Tant si s’atorga o no l’aval què s'ha de fer?

El secretariat de l’Assemblea de Base que hagi atorgat un aval, n’enviarà una còpia a la Junta Electoral, al correu electrònic juntaelectoral@assemblea.cat, i en posarà còpia també al correu electrònic de la candidata o el candidat.

S’han d’organitzar actes per donar a conèixer els candidats. Com ho faig?

Entre els dies 9 i 16 de març de 2021, ambdós inclosos, es podran dur a terme les reunions de presentació de candidates i candidats. El format i les condicions es publicaran en el document de convocatòria de cada reunió. En aquestes reunions es podran formular preguntes a les candidates i als candidats. Aquestes reunions, siguin amb presència virtual o física, si aquesta és permesa, seran gravades i penjades al web de l’Assemblea.

Si tens dubtes, consulta el reglament electoral 2021.

I el dia de les eleccions s'ha d’organitzar una mesa electoral com en altres edicions?

No. Les votacions en aquest procés electoral per a l’elecció dels membres del Secretariat Nacional es realitzaran exclusivament per procés telemàtic o electrònic.