ELECCIONS AL SECRETARIAT NACIONAL 2022

reglament electoral CERTIFICACIÓ RESULTATS PROCLAMACIÓ RESULTATS JUNTA ELECTORAL

Al llarg del procés electoral podràs accedir a:

CONSULTA DEL CENS

cens provisional

Ha finalitzat el termini per consultar el cens i fer les respectives reclamacions. 

PRESENTACIÓ CANDIDATURES

fitxa tècnica de les candidatures

Hauràs de presentar la teva candidatura entre el 30 de març i el 6 d’abril en el formulari habilitat.

Mentrestant, pots consultar la fitxa tècnica per anar-t’hi familiaritzant i veure la informació que hauràs d’introduir un cop s’obri el termini de presentació de candidatures.  

CONSULTA CANDIDATURES

candidatures definitives

Publicada la llista de candidatures admeses definitivament.

Consulta aquí la fitxa tècnica de les candidates i candidats.

ACCÉS VOTACIONS

Procés de votació

Es pot votar telemàticament fins el 14 de maig.

Preguntes freqüents

La Junta Electoral:

Quina funció té la Junta Electoral?

Segons el Reglament de règim intern la Junta Electoral és l’encarregada de vetllar per la legalitat i pel funcionament democràtic de les eleccions i, en especial, pel principi d’igualtat de totes les candidatures, de garantir la imparcialitat i el rigor del procés electoral, i d’interpretar i aplicar les normes estatutàries i reglamentàries sobre les eleccions.

Qui forma la Junta Electoral?

La Junta Electoral està integrada per set membres de ple dret de l’Assemblea, que no poden presentar-se com a candidates o candidats a les eleccions. Les set persones que formen la Junta Electoral actual són: 

 1. Joan Anton Font Monclús
 2. Mercè Torras Palà
 3. Gemma Casañas Rodas
 4. Teresa Rosell Gairoles
 5. Jaume Olària Sagrera
 6. Mireia Montesinos Sanchís
 7. Antoni Abat Ninet
Com s’elegeix la Junta Electoral?

En anteriors conteses electorals, la Junta Electoral estava formada per membres del Secretariat Nacional que havien participat a la comissió organitzadora de l’Assemblea General i que no es tornaven a presentar a les eleccions. Arran del canvi d’Estatuts i Reglament de règim intern que vam votar per àmplia majoria totes les sòcies i socis a l’Assemblea General del 2019, ara la Junta ja no són Secretaris Nacionals sortints, sinó membres externs al secretariat. Aquests s’elegeixen pel Secretariat Nacional a proposta de la Comissió de jurídica i seguretat, que prèviament demana una proposta de noms de sòcies i socis llicenciats en Dret a la Sectorial de Juristes.

Amb aquest canvi, les sòcies i els socis de l’Assemblea ens hem dotat d’un òrgan extern i autònom que ajuda a millorar-ne la imparcialitat.

Quines són les funcions de la Junta Electoral?

Les funcions de la Junta Electoral són diverses, es poden consultar totes a l’article 4.3 del Reglament electoral. Si ens centrem en els dos casos particulars que han generat més dubtes, d’una banda la Junta Electoral ha d’interpretar les normes estatutàries i reglamentàries sobre les eleccions i de l’altra, resoldre les reclamacions contra l’admissió o l’exclusió de qualsevol candidatura.

I el Secretariat Nacional no hi pot fer res?

No, és potestat de la Junta Electoral vetllar pel bon funcionament de les eleccions i és per això que les sòcies i socis ens hem dotat d’aquest òrgan extern i autònom. 

I fins quan és vigent aquesta Junta Electoral?

Un cop completat tot el procés electoral, la Junta Electoral quedarà automàticament dissolta i el nou Secretariat Nacional n’haurà de nomenar una de nova.

Com serà el procés electoral per a les sòcies i socis:

Què es vota?

S’han convocat eleccions al Secretariat Nacional de l’Assemblea. Tindran lloc del 10 al 14 de maig. 

Qui pot votar?

El cens d’electors està constituït per tots els membres de l’Assemblea que en data 23 de desembre de 2021 estan correctament  inscrits, i en  data 22 de gener de 2022 es troben al corrent de pagament i no estan afectats per cap incompatibilitat estatutària o reglamentària.

 • Per votar en els blocs nacional i territorial, caldrà estar inscrit o inscrita en una assemblea territorial abans del 23 de desembre de 2021.
 • Per votar en el bloc sectorial, caldrà estar inscrit o inscrita en una assemblea sectorial abans del 23 de desembre de 2021.
 • Per votar en el bloc jove, caldrà tenir 35 anys o menys en la data de convocatòria de les eleccions.
Com sé si puc votar?
Podràs reclamar si no estàs inclòs al cens provisional entre els dies 24 i 26 de març de 2022, ambdós inclosos, enviant un correu a cens@assemblea.cat, en el qual s’haurà d’indicar nom, cognoms, NIF, correu i telèfon de contacte de la persona que presenta la reclamació.
 
Pots consultar si ets al cens i de quina assemblea de base formes part. Per fer la consulta només necessitaràs introduir el número del teu document d’identitat.
Com i quan sabré quines són les candidatures?

El 26 d’abril es publicaran les candidatures provisionals i el dia 30 d’abril les candidatures definitivament admeses. 

Com puc conèixer les candidatures?

La publicitat de les candidatures només es pot dur a terme entre els dies 1 i 9 de maig.

Com podré fer-los preguntes?

Podràs adreçar les teves preguntes de forma telemàtica a cada candidata o candidat, a través de l’espai web habilitat per l’Assemblea.

Quan podré votar?

La votació es durà a terme, de forma electrònica, des de les 00.00 hores del 10 de maig de 2022 fins a les 14 hores del 14 de maig de 2022, ambdós inclosos.

Aquesta votació electrònica també es podrà fer de manera presencial a les seus habilitades com a seus electorals el dissabte 14 de maig de les 10 hores a les 14 hores.

Com anirà el procés electoral?

Hauràs d’introduir al corresponent espai habilitat al web de l´Assemblea el número de DNI o del document d´identitat que figuri a la base de dades de membres de l´Assemblea. Un cop verificat que compleixes les condicions per ser elector o electora, se t’enviarà a l´adreça electrònica que consti a la base de dades de socis un correu amb un codi i un enllaç. Aquest correu electrònic haurà de ser necessàriament únic per a cada votant. Hauràs d´accedir a aquest enllaç per emetre els vots i introduir el codi i les altres dades que se li demanin.

Després de votar, veurà la confirmació des de la mateixa pantalla. El sistema no admetrà un nou vot amb les dades de l’associat o associada. A la web des d’on es pot efectuar la votació també s’hi ha incorporat l’opció de rebre el codi d’accés per SMS. Aquest codi permet accedir a la votació i només és vàlid per a una única vegada.

Com serà el procés electoral per a les candidatures:

Qui pot presentar candidatura?

. Poden proposar-se com a candidats totes les persones membres de l’Assemblea que estiguin degudament inscrites des del dia 14 de maig  de 2021,  i    que a data 22 de gener de 2022 es trobin al corrent de pagament i no estiguin afectades per cap mena d’incompatibilitat ni restricció d’acord amb els Estatuts o el Reglament de règim intern.

 •  Ser membre de l’Assemblea inscrit amb almenys tres-cents seixanta-cinc (365) dies d’antelació a la data de celebració de les eleccions convocades per l’Assemblea General.
 • No ocupar càrrecs orgànics de cap partit polític ni llocs de responsabilitat en àmbits polítics des de sis (6) mesos abans de la presentació de la candidatura fins a la finalització de mandat. S’entén com a lloc de responsabilitat en àmbits polítics el fet de formar part d’una candidatura a unes eleccions, ser càrrec electe o ocupar un càrrec de designació política.
 • No tenir cap procés penal per causes no relacionades amb l’assoliment dels objectius de l’Assemblea.
 • No percebre retribució o sou de cap partit polític.
 • No incomplir aquest reglament electoral.
 • Els membres de representació territorial només es podran presentar per una regió si estan inscrits a una assemblea territorial d’aquesta regió abans del 23 de gener de 2022.
Quan em podré presentar?

Si vols presentar-te com a candidata o candidat al Secretariat Nacional, has de presentar la teva candidatura entre el 30 de març i el 6 d’abril en el formulari habilitat en el web de l’Assemblea.

Com ho he de fer?
Per presentar la teva candidatura hauràs d’emplenar la fitxa tècnica de candidatura, omplir els camps que s’indiquen al Reglament Electoral 2022,  i  adjuntar-hi  una  fotografia  de  tipus  carnet. 
 
Hauràs de presentar la teva postulació avalada per majoria simple de dues Assemblees de Base, amb un mínim de cinc (5) membres a favor en cadascuna i almenys un aval ha de ser d’una assemblea territorial de la teva regió. 
 
Si tens dubtes relacionats amb el procediment, consulta el Reglament Electoral 2022.
I els avals, com els aconsegueixo?
En omplir la fitxa tècnica de candidatura, com a candidata o candidat hauràs d’haver indicat quines assemblees de base demanes que t’avalin. Recorda que una d’elles ha de ser una assemblea territorial de la regió on pertanyis. Aquestes assemblees de base hauran de convocar una reunió específica a aquest efecte entre els dies 8 i 16 d’abril de 2022, ambdós inclosos.
 
D’acord amb el contingut de l’article 8.3.2 del RRI, hauràs de ser present a la reunió i fer una breu exposició de la teva sol·licitud que, a més, podràs portar gravada en un vídeo o facilitar per escrit; el vídeo podrà tenir una durada màxima de dos minuts i el text una extensió de, com a màxim, 340 paraules.
 
Si la teva candidatura no hagués obtingut els avals necessaris en les dates abans esmentades, tindràs l’oportunitat d’intentar-ho de nou entre el 19 i el 21 d’abril. Si tens dubtes sobre el procediment, consulta el Reglament Electoral 2022.
Quan sabré si la meva candidatura és ferma?

El  dia 26 d’abril de 2022, la Junta Electoral proclamarà la llista de candidatures admeses provisionalment i les publicarà al web de l’Assemblea. Aquesta serà condició suficient per a la seva validesa. Les candidatures excloses seran comunicades a les persones afectades per correu electrònic a l’adreça que aquestes persones hagin facilitat.

I si no hi estic d’acord?

Des de la publicació de les candidatures provisionals el dia 26 d’abril de 2022, fins a les 23.59 hores del dia 28 d’abril de 2022, les candidatures excloses podran presentar reclamacions contra la seva exclusió i qualsevol membre de ple dret podrà impugnar una candidatura provisionalment admesa. D’aquest fet se n’haurà de donar trasllat a l’esmentada candidatura per tal que pugui presentar les corresponents al·legacions en el termini de 24 hores. En ambdós casos, caldrà presentar les al·legacions oportunes de forma clara i concisa, i enviar-les a l’adreça electrònica juntaelectoral@assemblea.cat.

Quan comença la campanya de presentació de candidatures?

La publicitat de les candidatures es durà a terme entre els dies 1 i el 9 de maig de 2022.

Quines opcions tinc per donar a conèixer la meva candidatura?

Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats dels membres de l’Assemblea que actualment no formen part del Secretariat Nacional i que vulguin presentar candidatura, durant la campanya electoral (de l’1 al 9 de maig de 2022) i els dies de votació els comptes de xarxes socials nacionals de l’Assemblea no esmentaran ni difondran les piulades, missatges o articles que facin o publiquin els secretaris nacionals actuals que es puguin presentar a la reelecció, incloent-hi els càrrecs orgànics.

Per donar-te a conèixer, podràs respondre preguntes dels possibles votants de forma telemàtica, a través de l’espai web habilitat per l’Assemblea, o públicament, de manera presencial en un acte central de cada Regió. Podràs participar a tots els actes de presentació de candidatures que es facin a la teva Regió.

Puc fer publicitat de la meva candidatura als mitjans de comunicació?

No, els candidats no podran fer entrevistes en mitjans de comunicació ni participar en programes de TV, ràdio o publicar articles d’opinió en mitjans de comunicació durant la campanya electoral. Els candidats només podran participar en mitjans de comunicació quan existeixi una relació laboral o professional que ho justifiqui i sempre que no s’utilitzi com a propaganda de la candidatura. S’exclourà automàticament qui incompleixi aquest requisit.

.

Si tens dubtes, consulta el Reglament electoral 2022.

Puc ser exclòs del procés electoral si no respecto el Reglament Electoral 2021?

Sí, si la Junta Electoral dictamina que s’ha vulnerat algun dels articles d’aquest Reglament.

Com serà el procés electoral per a les assemblees de base:

Quan se sabrà que s’haurà d’organitzar una assemblea per atorgar un aval?

Les assemblees de base a les quals l’Assemblea hagi comunicat el 7 d’abril de 2022 que un candidat o candidata les ha escollit per demanar-los un aval per poder-se presentar a les eleccions (articles 8.3.2. i 8.3.3. del RRI) hauran de convocar una reunió de membres específicament a aquests efectes entre els dies 8 i 16 d’abril de 2022, ambdós inclosos. Els candidats que no obtinguin un o dos dels avals necessaris en les dates abans esmentades tindran l’oportunitat d’intentar-ho de nou enviant un correu a secretariat@assemblea.cat, en què comunicaran les seves dades i l’assemblea de base a la qual volen demanar l’aval. L’Assemblea comunicarà a les assemblees de base escollides que hauran de convocar una reunió específica a tal efecte entre els dies 19 al 21 d’abril de 2022, ambdós inclosos. Aquestes reunions podran ser virtuals o presencials, si aquestes darreres estiguessin permeses.

I si no es té cap assemblea organitzada per a aquests dies?

S’haurà de convocar una reunió específica per aquest motiu. 

Com s'ha d’organitzar una assemblea?

Les reunions podran ser virtuals o presencials. L’Assemblea  facilitarà  a  les  Assemblees  de  Base  els  mitjans  escaients, com ara la videoconferència.  Hi haurà un sistema  de  votació  secreta  incorporat, per  tal de poder dur a terme reunions virtuals. També els facilitarà informació de suport i un equip d’assistència telefònica.

Tant si s’atorga o no l’aval què s'ha de fer?

El secretariat de l’Assemblea de Base que hagi atorgat un aval, n’enviarà una còpia a la Junta Electoral, al correu electrònic juntaelectoral@assemblea.cat, i en posarà còpia també al correu electrònic de la candidata o el candidat.

S’han d’organitzar actes per donar a conèixer els candidats. Com ho faig?
Entre els dies 1 i 9 de maig de 2022, ambdós inclosos, es podran dur a terme les reunions de presentació de candidates i candidats. El format i les condicions es publicaran en el document de convocatòria de cada reunió. En aquestes reunions es podran formular preguntes a les candidates i als candidats. Aquestes reunions, siguin amb presència virtual o física, seran gravades i penjades al web de l’Assemblea.
 
Si tens dubtes, consulta el Reglament electoral 2022.
I el dia de les eleccions s'ha d’organitzar una mesa electoral com en altres edicions?

Les votacions per elegir els membres del Secretariat Nacional es duran a terme per procés electrònic. Aquesta votació electrònica també es podrà fer de manera presencial a les seus habilitades com a seus electorals el dissabte 14 de maig de les 10 hores a les 14 hores.

Els centres de votació de la jornada de votació electrònica assistida seran:

 • la seu nacional (carrer Marina, 315, Barcelona).
 • els proposats per les assemblees territorials, procurant que n’hi hagi un per regió, amb l’excepció de les regions 11 (exterior) i 10 (Catalunya Nord).