Cultura per la independència

 

Correu electrònic
cultura@assemblea.cat

DOCUMENT DE PRINCIPIS DE LA SECTORIAL DE CULTURA DE L’ASSEMBLEA

  1. La diversitat cultural de la humanitat és una riquesa a la qual contribueixen totes les cultures del món i cadascuna individualment.

  2. Com diu la Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural de la UNESCO, tota persona té dret a expressar-se, crear i difondre les seves obres en la llengua que desitgi i en particular en la seva llengua materna; té dret a una educació i una formació de qualitat que respecti plenament la seva identitat cultural, i ha de poder participar en la vida cultural que esculli i exercir les seves pròpies pràctiques culturals.

  3. La cultura catalana és la pròpia de Catalunya i del conjunt dels Països Catalans, i tenim el deure de mantenir-la viva en benefici de la diversitat cultural de la humanitat. La pervivència de la cultura catalana és responsabilitat compartida de les institucions, la societat civil i el conjunt dels agents socials.

  4. La cultura catalana és una cultura oberta i permeable, capaç d’integrar influències d’altres cultures i de ser considerada també com a pròpia per persones d’altres orígens culturals.

  5. L’Assemblea treballarà perquè les persones que consideren com a pròpia la cultura catalana puguin exercir plenament els seus drets culturals.

  6. El català és la llengua pròpia de Catalunya i, per tant, de la cultura catalana. Atès que la llengua és una de les manifestacions més visibles d’una cultura, el català ha de ser objecte d’especial defensa i promoció, com ho ha de ser l’aranès, com a llengua pròpia de l’Aran, en el seu territori.

  7. La cultura contribueix al desenvolupament econòmic del nostre país i ha de ser un factor ineludible del desenvolupament sostenible.

  8. La innovació, que requereix creativitat i que avui inclou l’ús de les noves tecnologies, forma part inherent de la cultura i ha de contribuir a l’evolució i la transmissió del nostre patrimoni cultural.

  9. La cerca de l’excel·lència ha de ser sempre un estímul, tant en la creació cultural com en la gestió i la transmissió del nostre patrimoni.
  10. Valorar amb determinació el talent del nostre país garantirà la presència normalitzada de la cultura catalana al món.